คอมแพคเกรดใช้งานภายใน

101 - White

Gloss (GLS)

107 - Wool

Gloss (GLS)

121 - Ivory

Gloss (GLS)

132 - Cyclone

Gloss (GLS)

133 - Moon Stone

Gloss (GLS)

141 - Beige

Gloss (GLS)

161 - Hot Pink

Gloss (GLS)

163 - Bay

Gloss (GLS)

181 - Chocolate

Gloss (GLS)

257 - Olive

Gloss (GLS)

259 - Lime

Gloss (GLS)

261 - Dark Grey

Gloss (GLS)

262 - Grey

Gloss (GLS)

266 - Ash Grey

Gloss (GLS)

268 - Dust

Gloss (GLS)

275 - Pearl Grey

Gloss (GLS)

277 - Charcoal

Gloss (GLS)

280 - Blue

Gloss (GLS)